Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Het overstappen naar een aardgasvrije samenleving is een grote uitdaging. Het kost tijd en inspanning, en daarbij is een gecoördineerde, geïntegreerde aanpak daarom nodig. De Programmaorganisatie Angerlo Aardgasvrij onderzoekt of en op welke manier Angerlo zou kunnen overstappen naar een collectieve duurzame energievoorziening via een warmtenet. Eind vorig jaar zijn daarom alle huishoudens in Angerlo benaderd om deel te nemen aan een enquête. Angerlo Aardgasvrij heeft er, na het rondsturen van een herinnering, voor gekozen om de bewoners ook persoonlijk te vragen aan de enquête om deel te nemen.

Waarom een enquête? Allereerst om draagvlak te meten onder de bewoners van Angerlo. En daarnaast om de gegevens aan te scherpen voor het ontwikkelde rekenmodel. Op 7 december 2022 hadden 245 huishoudens de enquête ingevuld. Iedereen die dit gedaan heeft, krijgt persoonlijk advies over het isoleren van de woning en inzicht in de mogelijke kosten van diverse varianten van verduurzaming: collectief warmtenet of een individuele (hybride) warmtepomp. We hadden gehoopt de adviezen al eind 2022 aan de deelnemers te kunnen aanbieden. Uit de proefadviezen is echter gebleken dat er op enkele punten nog verbeteringen aangebracht moeten worden. Daarna gaan we de adviezen versturen.

De enquête heeft naast de persoonlijke adviezen veel algemene informatie opgeleverd voor Angerlo Aardgasvrij. Die willen we graag delen. Kom je op 24 januari om 19.30 uur naar onze informatieavond in De Meent in Angerlo? Naast algemene informatie kun je tijdens de informatieavond ook in gesprek gaan met de leden van de programmaorganisatie (Gemeente Zevenaar, Plavei, De Dorpsraad, CAD) en de ondersteunende organisaties (Rom 3D en InEnergie).

 

 

Wijktranistieplan Angerlo

Onderzoek Syntraal

Concept Transitieplan Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Eind december hebben wij u met een krant op de hoogte gebracht van de vorderingen van Angerlo aardgasvrij en duurzaam. Zo heeft u onder meer kunnen lezen dat we energiebesparing zeer belangrijk vinden, want de energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Er is in Angerlo een coöperatie opgericht die in het belang van het dorp Angerlo graag wil dat alle huishoudens in Angerlo lid worden. En we verwachten dat een collectief warmtenet gevoed vanuit oppervlaktewater bij het Bevermeer gemaal Angerlo van warmte en warm water kan voorzien. Hier willen we vervolgonderzoek naar doen.
Het is belangrijk voor Angerlo dat de voortgang die we boeken en de keuzes die we maken voor vervolgonderzoek bestuurlijk aan de gemeente Zevenaar voorleggen. De krant die u heeft ontvangen is bestuurlijk ook verspreid. Tevens hebben we een Concept Transitieplan Angerlo opgesteld om ook bestuurlijk te toetsen of op de juiste weg zitten. Het Concept Transitieplan wordt besproken in het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad (commissie ruimte) van de gemeente Zevenaar. Juli 2021 willen we namelijk een definitief Transitieplan aanbieden aan de raad om vervolgstappen te borgen. Het concept transitieplan vindt u hieronder.
De informatie in het Concept Transitieplan komt overeen met de informatie in de krant. Dit hebben we aangevuld met de resultaten van de recent gehouden enquête waarvan de resultaten naar Angerlo zijn verspreid in de nieuwsbrief. Tevens is in het Concept Transitieplan meer context en toelichting opgenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met name de toelichting ook interessante informatie vindt. 
Wij zetten nu in op vervolgonderzoek en vervolgstappen gericht op meer duidelijkheid over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de collectieve warmteoplossing gevoed met warmte uit het oppervlaktewater. Waarbij de beschikbare warmte in de warmere maanden opgeslagen wordt onder de grond om te gebruiken in de winterperiode. Hieruit volgt, bij positieve resultaten, de stap richting een aanvraag voor een grote subsidie om de betaalbaarheid te borgen en het proces richting uitvoering te gaan realiseren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   
Klik op de link hieronder voor inzage conceptplan: