Enquête duurzaamheid

Als inwoner van Angerlo heeft u recent een brief van de gemeente gekregen waarin u namens de Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD), de Dorpsraad Angerlo, de gemeente Zevenaar en woningcorporatie Plavei verzocht wordt mee te werken aan een enquête. ✍️

Met behulp van deze enquête zal samen met u als worden onderzocht of en hoe we over kunnen stappen naar een duurzame energievoorziening voor uw woning. Dat kan via een lokaal warmtenet waarop meerdere woningen worden aangesloten of via individuele oplossingen per woning.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor elke woning, uw input middels deze enquête is hard nodig! 📣

Na het invullen van de enquête ontvangt u persoonlijk inzicht in uw huidige en toekomstige situatie met betrekking tot de energievoorziening van uw huis. 🏡

De oproep is dus om de enquête in te vullen, zodat we samen kunnen zoeken naar de beste en meest duurzame oplossing. 🌿

Wilt u de enquête via een papieren versie invullen of heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van de vragen? We horen het graag. Bel naar 085 401 51 94 of mail uw vraag naar angerlo@inenergie.nl.

Concept Transitieplan Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Eind december hebben wij u met een krant op de hoogte gebracht van de vorderingen van Angerlo aardgasvrij en duurzaam. Zo heeft u onder meer kunnen lezen dat we energiebesparing zeer belangrijk vinden, want de energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Er is in Angerlo een coöperatie opgericht die in het belang van het dorp Angerlo graag wil dat alle huishoudens in Angerlo lid worden. En we verwachten dat een collectief warmtenet gevoed vanuit oppervlaktewater bij het Bevermeer gemaal Angerlo van warmte en warm water kan voorzien. Hier willen we vervolgonderzoek naar doen.
Het is belangrijk voor Angerlo dat de voortgang die we boeken en de keuzes die we maken voor vervolgonderzoek bestuurlijk aan de gemeente Zevenaar voorleggen. De krant die u heeft ontvangen is bestuurlijk ook verspreid. Tevens hebben we een Concept Transitieplan Angerlo opgesteld om ook bestuurlijk te toetsen of op de juiste weg zitten. Het Concept Transitieplan wordt besproken in het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad (commissie ruimte) van de gemeente Zevenaar. Juli 2021 willen we namelijk een definitief Transitieplan aanbieden aan de raad om vervolgstappen te borgen. Het concept transitieplan vindt u hieronder.
De informatie in het Concept Transitieplan komt overeen met de informatie in de krant. Dit hebben we aangevuld met de resultaten van de recent gehouden enquête waarvan de resultaten naar Angerlo zijn verspreid in de nieuwsbrief. Tevens is in het Concept Transitieplan meer context en toelichting opgenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met name de toelichting ook interessante informatie vindt. 
Wij zetten nu in op vervolgonderzoek en vervolgstappen gericht op meer duidelijkheid over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de collectieve warmteoplossing gevoed met warmte uit het oppervlaktewater. Waarbij de beschikbare warmte in de warmere maanden opgeslagen wordt onder de grond om te gebruiken in de winterperiode. Hieruit volgt, bij positieve resultaten, de stap richting een aanvraag voor een grote subsidie om de betaalbaarheid te borgen en het proces richting uitvoering te gaan realiseren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   
Klik op de link hieronder voor inzage conceptplan:

Krant Angerlo Duurzaam en Aardgasvrij

Onderzoek verduurzaming Angerlo