Eikenprocessierupsen bestrijding

Eikenprocessierupsen bestrijding

De rupsen zijn dit jaar bestreden met het middel Rupsoll. Dit is een proef. Hierbij
worden alle rupsen gedood maar blijven de nesten zitten. Alle brandharen zijn onschadelijk gemaakt. Doel is na een half jaar kijken of er natuurlijke
vijanden in het nest zijn gaan zitten. Klein nadeel is dat de nesten blijven zitten. Maar ze zijn niet meer gevaarlijk.
Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Hierbij willen wij het rapport over de enquête Woningbehoefte in Angerlo aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft beschikbaar stellen. Hier kunt u het rapport downloaden en de resultaten en conclusies lezen.

Rapport woningbehoefte Angerlo juni 2021 (download)

Als Dorpsraad hebben wij dit rapport tevens aangeboden aan de gemeente Zevenaar, woningbouwvereniging Plavei en andere belangstellenden.

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden?

Wij zijn al in gesprek met bovenstaande partijen en hebben al gesprekken gevoerd over o.a. mogelijkheden voor zowel inbreiding en/of uitbreiding, huur of koopwoningen en welke type woningen etc.

Wij zullen dit onderwerp blijven monitoren en met de gemeente Zevenaar, Plavei  en projectontwikkelaars etc. hierover in gesprek blijven.

Als u nog vragen heeft kunt u deze via de mail naar ons toezenden. Mailadres: woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Als Dorpsraad Angerlo zetten wij ons in voor o.a. het wonen binnen ons prachtige dorp Angerlo. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Angerlo. Wij als Dorsraad Angerlo vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Angerlo, jong en oud, maar ook gezinsleden of vrienden die nu niet in Angerlo wonen, maar dat wel zouden willen, deze enquête invullen.

De uitkomst kunnen wij namelijk goed gebruiken in ons overleg met de gemeente Zevenaar en de woningcorporatie om aan de toekomstige en huidige woningbehoefte van u als inwoner een goede invulling te geven.

Ook de jongeren die eind vorig jaar de Woningbehoefte enquête Jongeren hebben ingevuld verzoeken wij de enquête in te vullen zodat wij een totaal beeld krijgen voor heel Angerlo.

De informatie uit de enquête zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

 

De enquête kan via deze link digitaal worden ingevuld:

https://www.survio.com/survey/d/P8X6N9Q8U9B8X6M5J

 

Het is ook mogelijk de vragenlijst te downloaden en deze kunt u dan toezenden via de mail naar woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl.

 

Downloadversie:  Woningenquête downloadversie

Als u een papieren versie wilt inleveren kan dit in de inlever-box bij bakkerij Ten Veen, daar liggen ook een aantal extra enquêteformulieren voor geïnteresseerden.

 

Dorpsraad Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Eind december hebben wij u met een krant op de hoogte gebracht van de vorderingen van Angerlo aardgasvrij en duurzaam. Zo heeft u onder meer kunnen lezen dat we energiebesparing zeer belangrijk vinden, want de energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Er is in Angerlo een coöperatie opgericht die in het belang van het dorp Angerlo graag wil dat alle huishoudens in Angerlo lid worden. En we verwachten dat een collectief warmtenet gevoed vanuit oppervlaktewater bij het Bevermeer gemaal Angerlo van warmte en warm water kan voorzien. Hier willen we vervolgonderzoek naar doen.
Het is belangrijk voor Angerlo dat de voortgang die we boeken en de keuzes die we maken voor vervolgonderzoek bestuurlijk aan de gemeente Zevenaar voorleggen. De krant die u heeft ontvangen is bestuurlijk ook verspreid. Tevens hebben we een Concept Transitieplan Angerlo opgesteld om ook bestuurlijk te toetsen of op de juiste weg zitten. Het Concept Transitieplan wordt besproken in het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad (commissie ruimte) van de gemeente Zevenaar. Juli 2021 willen we namelijk een definitief Transitieplan aanbieden aan de raad om vervolgstappen te borgen. Het concept transitieplan vindt u hieronder.
De informatie in het Concept Transitieplan komt overeen met de informatie in de krant. Dit hebben we aangevuld met de resultaten van de recent gehouden enquête waarvan de resultaten naar Angerlo zijn verspreid in de nieuwsbrief. Tevens is in het Concept Transitieplan meer context en toelichting opgenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met name de toelichting ook interessante informatie vindt. 
Wij zetten nu in op vervolgonderzoek en vervolgstappen gericht op meer duidelijkheid over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de collectieve warmteoplossing gevoed met warmte uit het oppervlaktewater. Waarbij de beschikbare warmte in de warmere maanden opgeslagen wordt onder de grond om te gebruiken in de winterperiode. Hieruit volgt, bij positieve resultaten, de stap richting een aanvraag voor een grote subsidie om de betaalbaarheid te borgen en het proces richting uitvoering te gaan realiseren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   
Klik op de link hieronder voor inzage conceptplan:

Krant Angerlo Duurzaam en Aardgasvrij

Onderzoek verduurzaming Angerlo